27
February
2024
|
12:55
Europe/Amsterdam

Ultrafast opportunity for Tredunnock residents

Summary

Monmouthshire community urged to get behind Full Fibre bid (Gweler fersiwn Cymraeg isod / Please see Welsh language version below)

David Davies MP with engineers

David Davies MP recently joined up with Openreach engineers to help raise awareness of a scheme that could bring ultrafast Full Fibre broadband to his constituents in the rural Monmouthshire village of Tredunnock.

Openreach have announced the latest set of rural Welsh locations that could soon become ultrafast with the support of UK Government broadband vouchers and Tredunnock, near Usk, is among the list of communities that are set to benefit.

Local MP David Davies said Tredunnock residents had a “golden opportunity” to get behind the bid and help Openreach bring ultrafast, ultra-reliable Full Fibre broadband to local homes and businesses.

Mr Davies said: “I welcome the investment Openreach is making to our communities. This is something I pursued for a long time.  

“Good connectivity is essential and Full Fibre broadband is revolutionising the way we all live and work. It was great to see first-hand the technology being used by Openreach across Monmouthshire. 

“Residents in Tredunnock now have the chance to grasp this ultrafast opportunity by pledging their voucher and helping to ensure their community is not left behind.”

In total thirty communities across Wales making up nearly 17,000 properties in some of the most rural parts of Wales could take advantage of this ultrafast upgrade.

The company is warning that these rural communities risk missing out on a once-in-a-lifetime Full Fibre upgrade, if they don’t apply for free UK Government broadband vouchers, which can be used to secure faster speeds and greater reliability.

People living in Tredunnock can simply apply for and pool together their free Government Gigabit Vouchers to help fund the build.[1]

If enough people sign up, Tredunnock residents will join more than 816,000 homes and businesses across Wales who already have access to Full Fibre broadband.

Funding through the UK Governments Gigabit Broadband Voucher Scheme and the deployment of new broadband signal boosting technology* – which can extend the reach of the Full Fibre network,  means thousands more remote rural communities are now within reach of the ultrafast technology.

David Davies MP

Martin Williams, Partnership Director for Openreach in Wales said: “This is a really exciting opportunity for the people of Tredunnock to bring all the benefits of ultrafast, ultra-reliable broadband to their community.

“Our Fibre Community Partnership programme has meant that we’ve been able to potentially bring hundreds more communities across the UK, into our Full Fibre build plans. But building out the network to these harder to reach locations is still challenging – which is why its only possible with everyone working together  – you, your neighbours and Openreach.

“We’re investing £15 billion to build Full Fibre broadband to 25 million homes – and more than six million of those will be in the toughest third of the UK – but we can’t upgrade the whole country alone. This latest support from government is a vital part of that process.”

Openreach has identified the latest Welsh villages & towns as being within scope for Full Fibre and is urging local people to take the next step by applying for and pooling together free Government Gigabit Vouchers to help fund the build.[2]

Residents can check if they qualify and pledge their voucher on the Connect My Community website. Using the vouchers – which don’t cost residents anything , enables Openreach to work with a local community to build a customised, co-funded network. The vouchers can be combined to extend the ultrafast, ultra-reliable network to premises in outlying rural areas which won’t be covered by private investment.

About Openreach in Monmouth and Wales

Openreach is on track to reach 25 million UK homes and businesses with access to Full Fibre ultrafast broadband and has already reached more than 50% of properties across Wales.

With a workforce of around 2,300 in Wales, Openreach already employs the nation’s largest team of telecoms engineers and professionals.

Recent research by the Centre for Economics and Business Research (Cebr) highlighted the clear economic benefits of connecting everyone in Wales to Full Fibre. It estimated this would create a £2 billion boost to the Welsh economy.

This short video explains what Full Fibre technology is and you can find out more about our Fibre First programme, latest availability and local plans here.

[1] the decision to build, the premises covered and the timeline are subject to technical survey and the correct threshold of validated vouchers being reached

[2] the decision to build, the premises covered and the timeline are subject to technical survey and the correct threshold of validated vouchers being reached

Band eang tra-chyflym ar gyfer Tredynog

 

Yn ddiweddar, ymunodd David Davies AS â pheirianwyr Openreach er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o gynllun a allai ddarparu band eang tra-chyflym ar gyfer ei etholwyr ym mhentref Tredynog, sir Fynwy.

Mae Openreach newydd gyhoeddi’r rhestr ddiweddaraf o leoliadau gwledig a allai groesawu band eang tra-chyflym yn fuan gyda chymorth talebau band eang Llywodraeth y Deyrnas Unedig - gyda phentref Tredynog, ger Brynbuga ymhlith y cymunedau sy’n debyg o elwa.

Dywedodd yr Aelod Seneddol lleol David Davies fod trigolion Tredynog wedi derbyn “cyfle gwych” i gefnogi’r cynnig a helpu Openreach i ddarparu band eang ffeibr cyflawn tra-chyflym ar gyfer cartrefi a busnesau lleol.

Dywedodd Mr Davies: “Rwy’n croesawu buddsoddiad Oenreach yn ein cymunedau; rhywbeth rwyf wedi galw amdano am gyfnod hir.  

“Erbyn hyn rhaid cael cysylltedd da, gyda band eang ffeibr cyflawn yn chwyldroi bywydau a gwaith pobl. Roeddwn yn falch iawn o brofi’r dechnoleg mae Openreach yn cyflwyno ar draws y sir. 

“Yn awr, mae cyfle gan drigolion Tredynog i addo talebau er mwyn helpu i gynnig band eang tra-chyflym o fewn eu cymuned.”

Erbyn hyn mae 30 cymuned ar draws y wlad, yn cynnwys oddeutu 17,000 cartref a busnes mewn rhai o ardaloedd mwyaf gwledig Cymru, wedi cael cyfle i gael y gwasanaeth tra-chyflym newydd.

Mae’r cwmni yn rhybuddio bydd y cymunedau gwledig hyn yn colli cyfle unwaith-mewn-bywyd i gael band eang ffeibr cyflawn os na fyddant yn gwneud cais am dalebau band eang Llywodraeth y DU er mwyn cael y gwasanaeth cyflym a dibynadwy.

Bydd trigolion Tredynog yn gallu gwneud cais am a chronni talebau gigabeit y Llywodraeth er mwyn helpu i ariannu’r gwaith adeiladu.[1]

Os bydd digon o bobl yn arwyddo, byd trigolion Tredynog yn ymuno â dros 816,000 cartref a busnes yng Nghymru sydd eisoes yn gallu cael band eang ffeibr cyflawn.

Bydd cyllid cynllun talebau band eang gigabeit Llywodraeth y DU a thechnoleg cyfnerthu signal band eang newydd* - sy’n gallu ymestyn cyrraedd y rhwydwaith band eang cyflawn - yn golygu bydd miloedd o gymunedau gwledig ychwanegol yn dod o fewn cyrraedd y dechnoleg newydd.

Newbridge on Usk

Dywedodd Martin Williams, cyfarwyddwr partneriaethau Openreach Cymru: “Dyma gyfle cyffrous i bobl Tredynog elwa o holl fuddion band eang tra-chyflym yn eu cymuned.

“Mae ein rhaglen partneriaethau cymunedol wedi’n galluogi i ledu band eang ffeibr cyflawn i gannoedd o gymunedau ychwanegol ar draws y Deyrnas Unedig. Ond bydd ymestyn ein rhwydwaith i wasanaethu ardaloedd anodd eu cyrraedd yn dal yn heriol - dyna pam ei bod yn bwysig cael pawb i gydweithio - sef chi, eich cymdogion ac Openreach.

“Rydym yn buddsoddi £15 biliwn er mwyn lledu band eang ffeibr cyflawn i 25 miliwn cartref - gyda dros chwe miliwn ohonynt yn y 33% o’r ardaloedd mwyaf anodd eu cyrraedd - ond ni fyddwn yn gallu gwneud hynny ar ben ein hunain. Mae cymorth y llywodraeth yn elfen hanfodol o’r broses.”

Mae Openreach wedi llunio’r rhestr ddiweddaraf o bentrefi a threfi Cymreig o fewn cyrraedd ffeibr cyflawn ac yn annog pobl leol i gymryd y cam nesaf wrth ymgeisio am a chronni talebau gigabeit y Llywodraeth er mwyn helpu i ariannu’r gwaith adeiladu.[2]

Mae trigolion yn gallu gwirio eu cymhwyster ac addo talebau ar wefan Connect My Community. Bydd addo’r talebau di-dâl yn galluogi Openreach i gydweithio â chymuned leol i adeiladu rhwydwaith ar gyfer yr ardal. Gellir cyfuno’r talebau i ymestyn y rhwydwaith tra-chyflym i ardaloedd gwledig diarffordd na fydd yn destun buddsoddiad preifat.

Openreach yng Nghymru a sir Fynwy

Mae Openreach yn dilyn ei raglen i ledu band eang ffeibr cyflawn i 25 miliwn cartref a busnes yn y Deyrnas Unedig ac eisoes wedi cyrraedd dros 50% o gartrefi a busnesau yng Nghymru.

Gyda gweithlu o oddeutu 2,300, mae Openreach eisoes yn cyflogi’r tîm mwyaf o beirianwyr a gweithwyr telathrebu yng Nghymru.

Ymchwil diwedddar Centre for Economics and Business Research (Cebr) wedi tanlinellu’r buddion economaidd o gysylltu pawb yng Nghymru â ffeibr cyflawn. Amcangyfrifir byddai’n rhoi heb gwerth £2 biliwn i economi Cymru.

Fideo byr yn esbonio technoleg ffeibr cyflawn a mwy am ein rhaglen Fibre First, ein darpariaethau diweddaraf a chynlluniau lleol yma.


[1] penderfyniad i adeiladu, y ddarpariaeth a’r amserlen yn destun arolwg technegol a dilysu’r cyfanswm talebau angenrheidiol

[2] penderfyniad i adeiladu, y ddarpariaeth a’r amserlen yn destun arolwg technegol a dilysu’r cyfanswm talebau angenrheidiol