23
September
2021
|
11:16
Europe/Amsterdam

Ultrafast broadband is a ‘game-changer’ for Nolton Haven residents

download
Nolton Haven Full Fibre
Summary

Stephen Crabb MP goes on tour of Pembrokeshire to see 'extraordinary lengths' Openreach engineers are going to build full fibre network across the county (Gweler fersiwn Cymraeg isod / Welsh language version below)

Stephen Crabb MP, Haverfordwest exchange

Stephen Crabb MP has been out meeting Openreach engineers who are currently installing the next generation of broadband technology up and down Pembrokeshire.

During his tour the MP for Preseli and Pembrokeshire saw a full fibre network which has been built directly from the exchange in Haverfordwest to serve properties in the surrounding areas – including the picturesque seaside village of Nolton Haven.

Residents of Nolton Haven can now enjoy some of the fastest and most reliable broadband speeds in Europe thanks to Openreach’s ultrafast, ultra-reliable full fibre broadband network.

With the fibre now being run directly from the exchange to their property, customers can potentially get speeds of up to one Gigabit per second (1Gbps), which dwarfs their previous speeds of around 1-2 Megabits per second (Mbps).

Speaking during his tour with Openreach engineers, Stephen Crabb MP said: “The pandemic has shown how important high quality broadband has become in all of our lives – especially for those of us living and working in rural communities across Pembrokeshire.

“Openreach engineers have been going to extraordinary lengths to ensure as many homes and businesses as possible in Pembrokeshire are getting access to ultrafast fibre broadband and it’s making such a huge difference to communities such as Nolton Haven.”

Nolton Haven resident David Canton runs a popular holiday cottage business in the village and has experienced first-hand the significant impact that ultrafast broadband can have on both family and business.

He said: “Having ultrafast broadband is completely life-changing.

“During the pandemic my children were able to learn from home and my wife, who’s a teacher, could teach children using technology that simply wasn’t possible before we had full fibre broadband.

“From a business perspective we can now extend our holiday season and guests can take a break but still work from our cottages and enjoy our beautiful views. It’s a game-changer.”

Openreach has made a number of announcements on its latest build plans across Wales. In addition to locations across Wales, such as Nolton Haven, that can already access ultrafast broadband a further 415,000 homes and businesses – in 140 mainly rural and harder to serve areas across every single Welsh local authority area – will get access to full fibre broadband. The company is also working in partnership with the Welsh Government to reach those in the final 5%.

Openreach plays an important role across Wales with more than 2,500 employees, mostly engineers, living and working in every part of the country. Recent research by the Centre for Economics and Business Research (Cebr) highlighted the clear economic benefits of connecting everyone in Wales to full fibre. It estimated this would create a £2 billion boost to the local economy.

Further afield Openreach is investing £15 billion to build its ultrafast full fibre technology to a total of 25 million premises across the UK, including more than six million in the hardest-to-serve parts of the country by the end of 2026.

This short video explains what Full Fibre technology is and you can find out more about our Fibre First programme, latest availability and local plans here.

Band eang tra-chyflym “wedi newid bywyd” trigolion Nolton Haven

Mae Stephen Crabb AS wedi bod allan yn cyfarfod peirianwyr Openreach sy’n gweithio i osod band eang yr oes nesaf ar hyd a lled sir Benfro.

Yn ystod ei ymweliad gwelodd yr Aelod Seneddol (Preseli Sir Benfro) y rhwydwaith ffeibr cyflawn newydd a adeiladwyd i redeg yn syth o gyfnewidfa Hwlffordd i wasanaethu cartrefi a busnesau’r ardaloedd cyfagos - yn cynnwys pentref glan môr Nolton Haven.

Erbyn hyn mae trigolion Nolton Haven yn gallu defnyddio band eang yn cymharu â’r mwyaf cyflym a dibynadwy yn Ewrop, diolch i rwydwaith tra-chyflym newydd Openreach.

Wrth redeg y ffeibr yn syth o’r gyfnewidfa i gartrefi a busnesau, bydd cwsmeriaid yn gallu mwynhau gwasanaeth ar gyflymder hyd at 1 Gigabeit per eiliad (1Gbps), yn hytrach na’r gwasanaeth blaenorol o 1-2 Megabeit per eiliad (Mbps).

Yn ystod ei ymweliad, dywedodd Stephen Crabb AS: “Mae’r pandemig wedi dangos pa mor bwysig yw band eang o’r safon uchaf yn ein bywydau - yn arbennig i’r rheiny sy’n byw a gweithio mewn cymunedau gwledig Sir Benfro.

“Mae peirianwyr Openreach wedi gweithio’n hynod galed er sicrhau bydd cymaint o gartrefi a busnesau â phosibl yn y sir yn gallu cael band eang ffeibr tra-chyflym ac mae’n gwneud gwahaniaeth enfawr i gymunedau fel Nolton Haven.”

Un o drigolion Nolton Haven yw David Canton, sy’n rhedeg busnes bythynnod gwyliau yn y pentref ac wedi profi’r effaith sylweddol mae band eang wedi cael ar y teulu a’i fusnes.

Dywedodd: “Mae cael band eang tra-chyflym wedi newid ein bywydau.

“Yn ystod y pandemig roedd fy mhlant wedi gallu dysgu gartref ac fy ngwraig, sy’n athrawes, wedi dysgu plant wrth ddefnyddio technoleg nad oedd yn bosibl cyn i ni gael band eang ffeibr.

“O safbwynt busnes, yn awr gallwn ymestyn ein tymor gwyliau, gydag ymwelwyr yn gallu gweithio o’r bythynnod ond yn parhau i fwynhau’r ardal ar yr un pryd. Mae wedi newid ein bywydau.”

Mae Openreach wed cyhoeddi nifer o ddatblygiadau fel rhan o’i gynlluniau drwy Gymru. Yn ogystal â chymunedau ar draws y wlad, fel Nolton Haven, sydd eisoes yn gallu cael band eang tra-chyflym, bydd 415,000 cartref a busnes pellach - mewn 140 o gymunedau gwledig a llefydd anodd eu cyrraedd ar draws pob awdurdod lleol - yn gallu cael band eang ffeibr cyflawn. Ar ben hynny, mae’r cwmni yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru er cyrraedd 5% olaf y wlad.

Mae Openreach yn chwarae rôl bwysig iawn yng Nghymru, gyda dros 2,500 o’n pobl yn byw a gweithio yma. Mae ymchwil diweddar gan Centre for Economics and Business Research (Cebr) wedi tanlinellu’r buddion economaidd o gysylltu pawb yng Nghymru â’r rhwydwaith ffeibr cyflawn. Amcangyfrifir byddai’n creu hwb gwerth £2 biliwn i economi’r wlad.

Fel rhan o’r cynllun ehangach, bydd Openreach yn buddsoddi £15 biliwn wrth ledu ei dechnoleg ffeibr cyflawn i 25 miliwn cartref a busnes ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnwys dros chwe miliwn yn yr ardaloedd mwyaf anodd eu cyrraedd erbyn diwedd 2026.

Mae'r fideo byr yma yn esbonio technoleg ffeibr cyflawn, tra bod mwy o fanylion am ein rhaglen ‘Fibre First’, a darpariaethau diweddaraf a chynlluniau lleol yma.