06
December
2023
|
12:45
Europe/Amsterdam

Openreach smash targets as more Welsh homes, businesses (and castles) get access to gigabit capable speeds

Picton Castle, Pembrokeshire

More than 44,000 homes and businesses across Wales are benefiting from improved connectivity thanks to the Welsh Government’s rollout of fast full fibre broadband

In partnership with Openreach, the four-year project – which has now completed – has given access to full fibre connectivity to thousands more properties than the original target of 39,000.

The rollout, which has come in under its original budget of £57m, was thanks to Welsh Government and EU funding, investment from Openreach and support from the UK Government.

As people and businesses across Wales move towards increasingly digital lives and workplaces, the improved connectivity builds on the success of Superfast Cymru which more than doubled availability of fast broadband.

All properties that have benefitted can now access future proofed ‘Fibre to the Premises’ technology, which can deliver gigabit capable speeds allowing for faster downloads and smoother streaming.

Among the thousands of homes and businesses to have benefitted from the ultrafast rollout is Grade 1 listed Picton Castle in Pembrokeshire.

Earlier this year the popular tourist attraction was connected with full fibre broadband from the exchange in nearby Haverfordwest, meaning that this historic site will now be able to benefit from modern digital advancements.

Initially the faster broadband connection will make life easier for those that work at the castle through enhanced connectivity and security with the aim of improving visitor experience in the future. 

Picton Castle, Pembrokeshire

Dr Rhiannon Talbot-English, Director at Picton Castle, explains: “The rollout of full fibre has been a significant enhancement for our business.”

“Prior to this connection the slow internet upload and download speeds we had meant that the range of options for improving our efficiency, cyber-security and basic business were limited.

“Our internet-based payment devices, website and email would often be overwhelmed due to the poor connectivity. This new connection has been a significant leap forward for us.”

The programme has seen full fibre broadband deployed at scale across the most rural parts of the country, with 33 apprentices also recruited to support the build and delivery.

Minister for the Economy, Vaughan Gething said: “COVID-19 has changed the way we live, work, travel and socialise which means a fast and reliable broadband connection is more important than ever – regardless of where in the country you’re based.

“While broadband isn’t devolved, we wanted to support communities where commercial companies had no plans to install full fibre broadband infrastructure and improve connectivity across all parts of Wales.

“When we started this journey in 2019, under 7% of properties in Wales  could access full fibre broadband. Now I’m delighted that thanks to a combination of public and commercially funded rollouts, more than half of all homes and businesses can live, work or study with gigabit capable speeds.”

Kim Mears, Openreach Wales Board Chair, said: “Nobody is building full fibre broadband across Wales faster or wider than Openreach.”

“Both in terms of our commercial investment and the work we’ve done in partnership with the Welsh Government.

“Our ultrafast full fibre network is helping bridge the digital divide, open new markets to businesses, bring significant economic boost to local economies and help families live, work and play. 

“We’re extremely proud of the work our local engineers are doing up and down the country in both urban and rural parts of Wales and our partnership with Welsh Government is a great example of how business and Government can successfully work together for the benefit of Wales."

download
Picton Castle reel
Picton Castle, Pembrokeshire

Openreach yn chwalu targedau wrth i mwy o gartrefi, busnesau (a chestyll) yng Nghymru gael myneiad at gyflymder gigabit 

Mae mwy na 44,000 o gartrefi a busnesau ledled Cymru yn elwa o well cysylltedd, diolch i fand eang ffeibr llawn cyflym a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mewn partneriaeth ag Openreach, mae'r prosiect pedair blynedd - sydd bellach wedi'i gwblhau - wedi rhoi mynediad at gysylltedd ffeibr llawn i filoedd yn fwy o eiddo na'r targed gwreiddiol o 39,000.

Gwariwyd llai ar gyflwyno'r band eang na'r gyllideb wreiddiol o £57 miliwn ar gyfer y gwaith, a ddarparwyd diolch i gyllid Llywodraeth Cymru a'r UE, buddsoddiad gan Openreach a chymorth gan Lywodraeth y DU.

Wrth i bobl a busnesau ledled Cymru symud tuag at fywydau a gweithleoedd cynyddol ddigidol, mae'r cysylltedd gwell yn adeiladu ar lwyddiant Cyflymu Cymru sydd wedi mwy na dyblu faint o fand eang cyflym sydd ar gael.

Gall pob eiddo sydd wedi elwa nawr gael mynediad at dechnoleg 'Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad' sydd wedi'i ddiogelu at y dyfodol, sy'n gallu darparu cyflymder a all drosglwyddo data ar gyfradd gigadid er mwyn lawrlwytho'n gyflymach a ffrydio'n llyfnach.

Ymhlith y miloedd o gartrefi a busnesau sydd wedi elwa o'r broses o gyflwyno band eang cyflym iawn, mae Castell Picton yn Sir Benfro, sy'n adeilad rhestredig Gradd 1. 

Yn gynharach eleni cysylltwyd yr atyniad poblogaidd i dwristiaid â band eang ffeibr llawn o'r gyfnewidfa yn Hwlffordd sydd gerllaw. Mae hynny'n golygu y bydd y safle hanesyddol hwn bellach yn gallu elwa o ddatblygiadau digidol modern.

I ddechrau, bydd y cysylltiad band eang cyflymach yn gwneud bywyd yn haws i'r rhai sy'n gweithio yn y castell trwy well cysylltedd a diogelwch, gyda'r nod o wella profiad ymwelwyr yn y dyfodol. 

Picton Castle, Pembrokeshire

Eglurodd Dr Rhiannon Talbot-English, Cyfarwyddwr Castell Picton: "Mae cyflwyno ffeibr llawn wedi bod yn welliant sylweddol i'n busnes."

"Cyn y cysylltiad hwn, roedd y cyflymder lanlwytho a lawrlwytho araf ar y rhyngrwyd a oedd gennym yn golygu bod yr ystod o opsiynau ar gyfer gwella ein heffeithlonrwydd, ein seiberddiogelwch a’n busnes sylfaenol yn gyfyngedig.

"Yn aml, byddai ein e-bost, ein gwefan a'n dyfeisiau ar y rhyngrwyd yn cael eu llethu oherwydd y cysylltedd gwael. Mae'r cysylltiad newydd hwn wedi bod yn gam mawr ymlaen i ni."

Mae'r rhaglen wedi gweld band eang ffeibr llawn yn cael ei gyflwyno ar raddfa ar draws rhannau mwyaf gwledig y wlad, gyda 33 prentis hefyd yn cael eu recriwtio i gefnogi'r gwaith o'i ddarparu.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: "Mae COVID-19 wedi newid y ffordd rydyn ni'n byw, yn gweithio, yn teithio ac yn  cymdeithasu, sy'n golygu bod cysylltiad band eang cyflym a dibynadwy yn bwysicach nag erioed - waeth ble yn y wlad yr ydych chi.

"Er nad yw band eang wedi'i ddatganoli, roeddem am gefnogi cymunedau lle nad oedd gan gwmnïau masnachol unrhyw gynlluniau i osod seilwaith band eang ffeibr llawn, a gwella cysylltedd ar draws pob rhan o Gymru.

"Pan ddechreuon ni'r daith hon yn 2019, llai na 7% o eiddo yng Nghymru oedd yn gallu cael mynediad at fand eang ffeibr llawn. Nawr rwy'n falch iawn y gall mwy na hanner yr holl gartrefi a busnesau fyw, gweithio neu astudio gyda chyflymder a all drosglwyddo data ar gyfradd gigadid, a hynny diolch i gyfuniad o arian cyhoeddus a masnachol."

Dywedodd Kim Mears, Cadeirydd Bwrdd Openreach Cymru: "Does neb yn datblygu band eang ffeibr llawn ledled Cymru yn gyflymach nac yn ehangach nag Openreach."

"O ran ein buddsoddiad masnachol a'r gwaith rydym wedi'i wneud mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

"Mae ein rhwydwaith ffeibr llawn cyflym iawn yn helpu i bontio'r rhaniad digidol, agor marchnadoedd newydd i fusnesau, dod â hwb economaidd sylweddol i economïau lleol a helpu teuluoedd i fyw, gweithio a chwarae. 

"Rydym yn hynod falch o'r gwaith y mae ein peirianwyr lleol yn ei wneud ar hyd a lled y wlad mewn rhannau trefol a gwledig o Gymru ac mae ein partneriaeth â Llywodraeth Cymru yn enghraifft wych o sut y gall busnesau a Llywodraeth gydweithio'n llwyddiannus er budd Cymru."