03
May
2023
|
11:05
Europe/Amsterdam

Morriston set to benefit from Full Fibre broadband

Summary

Morriston moves in to ultrafast highway (Gweler fersiwn Cymraeg isod  / Welsh language version available below)

DSB08401 v2

Morriston is joining more than 2,800 towns, cities, boroughs, villages and hamlets included in Openreach’s Full Fibre broadband build plans.    

The once-in-a-generation, Full Fibre broadband upgrade will let thousands of local people and businesses connect multiple devices at gigabit-capable speeds and help businesses to trade online and compete for decades to come.

Around 16,500 homes and businesses in Morriston will benefit as part of the company’s regular programme of build updates.

Full Fibre broadband provides more reliable, resilient and future-proof connectivity; with fewer faults; more predictable, consistent speeds and enough capacity to easily meet growing data demands. 

Local people can visit the Openreach website for updates and, as the build progresses, check their addresses to see when services are available from their chosen provider.

Martin Williams, Regional Director for Openreach in Wales, said: “Nobody in Wales and the rest of the UK is building full fibre faster, further or at a higher quality than Openreach. We’re reaching more communities than ever and our team of highly-skilled engineers, alongside our build partners, are working hard to deliver some of the fastest and most reliable broadband available.

“The latest details and timescales will be available on our website as the build planning progresses.”

Thousands of people living and working in Swansea and the rest of Wales already have access to ultrafast broadband and investment is planned across the country.

A report by the Centre for Economics & Business Research (Cebr) shows that connecting everyone across Wales to Full Fibre broadband would create a £2 billion boost to the local economy, by unlocking smarter ways of working, better public services and greater opportunities for the next-generation of home-grown businesses. The report also revealed that around 50,000 people across Wales could be brought back into the workforce through enhanced connectivity – including in small businesses and through entrepreneurship

Engineers fibre build

 

Treforys i gael band eang ffeibr cyflawn  

 

Bydd Treforys yn ymuno â dros 2,800 tref, dinas, bwrdeistref a phentref arall sy’n rhan o gynlluniau Openreach i ledu band eang ffeibr cyflawn ar draws y wlad.    

Nod y rhaglen band eang ffeibr cyflawn unwaith mewn cenhedlaeth yw galluogi miloedd o bobl a busnesau lleol i gysylltu sawl dyfais ar gyflymder hyd at 1 gigabeit, gan helpu busnesau i fasnachu arlein a chystadlu am ddegawdau i ddod.

Yn ardal Treforys bydd oddeutu 16,500 cartref a busnes yn elwa fel rhan o raglen reoliadd y cwmni i wella’r rhwydwaith band eang.

Bydd band eang ffeibr cyflawn yn darparu cysylltedd mwy dibynadwy a chadarn ar gyfer y dyfodol; gyda llai o namau; gwasanaeth dibynadwy a chyson, a chynhwysedd digonol er diwallu’r galw yn y dyfodol. 

Bydd gwefan Openreach yn dilyn y broses adeiladu, gan helpu pobl leol i weld pryd byddant yn gallu archebu band eang ffeibr gan gyflenwr o’u dewis.

Dywedodd Martin Williams, cyfarwyddwr rhanbarthol Cymru Openreach: “Nid oes unrhyw gwmni yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig yn adeiladu ffeibr yn fwy cyflym nag o ansawdd uwch na Openreach. Rydym yn cyrraedd mwy o gymunedau nag erioed ac, ar y cyd â’n partneriaid a’n tîm o beirianwyr galluog, yn gweithio’n galed i gyflenwi band eang yn cymharu â’r mwyaf cyflym a dibynadwy ar y farchnad.

“Byddwn yn gosod y manylion ac amserlenni diweddaraf ar ein gwefan.”

Mae miloedd o bobl yn byw a gweithio’n ardal Abertawe a gweddill y wlad eisoes wedi derbyn cysylltedd band eang tra-chyflym, gyda mwy i ddilyn yn y dyfodol.

Mae adroddiad gan Cebr (Centre for Economics & Business Research) wedi tanlinellu’r buddion economaidd o gysylltu pawb yng Nghymru â rhwydwaith ffeibr cyflawn. Amcangyfrifir byddai’n creu hwb gwerth £2 biliwn i economi’r wlad, wrth hwyluso dulliau gwaith newydd a chreu cyfleoedd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o fusnesau cartref.  Yn ogystal, datgelodd yr adroddiad y gallai gwella cysylltedd ar draws y wlad helpu i ddenu oddeutu 50,000 o bobl yn ô i’r gweithlu - o fewn busnesau bach ac wrth gefnogi entrepreneuriaeth.