26
November
2021
|
11:28
Europe/Amsterdam

Merthyr Council lead the way in digital upgrade

Summary

Forward thinking Council enables Openreach engineers to go further and faster across the county with its full fibre build (Gweler fersiwn Cymraeg isod / Welsh language version below)

download
Merthyr Tydfil County Borough Council

Merthyr Tydfil County Borough Council leaders held a meeting with Openreach engineers to see how their progressive methods of working, allied with local engineering teams, are enabling the company to build its new broadband network to more homes and businesses than originally planned across the county.

Council Leader, Lisa Mytton; Deputy Leader, Geraint Thomas and Chief Executive, Ellis Cooper were shown how the exchange in Merthyr is being upgraded as part of the project, before visiting Llwyn-on at the foot of Pen-y-Fan to see how communities are set to benefit from state of the art ‘full fibre’ broadband connections.

 The new ultrafast, ultra-reliable full fibre broadband technology will future-proof Merthyr homes and businesses across the county for decades to come and bring with it access to some of the fastest broadband speeds in Europe.

Openreach engineers are building a brand new ‘full fibre’ network directly from the Merthyr exchange to serve nearly 17,000 properties in the town and surrounding communities with more reliable, ultrafast internet connections.

Providing download speeds of up to one gigabit per second (Gbps), the new network is capable of speeds ten times faster than the average home broadband connection, which means people can surf, shop, game, play, click, teach, talk, work, create, learn, buy, sell and watch without skipping a beat or slowing down.

During her tour of the new network, Leader of Merthyr Tydfil County Borough Council, Lisa Mytton, said: “Communities such as Llwyn-on are one of the most rural areas in Merthyr Tydfil and the services ultrafast broadband will provide are vital so I’m delighted to see the work and investment that Openreach is putting in across the county.”

“We’re working hand-in-hand with Openreach to ensure that our residents, businesses and communities benefit from ultrafast broadband. Not only will it help strengthen our economy but will be a game changer in terms of how we do our shopping, help our children with their school work, enable more of us to work from home and help our local businesses to succeed.”

Openreach Partnership Director for Wales, Connie Dixon said, “We’re very proud to be building full fibre broadband faster, further and at a higher quality than any company in Wales and we’re reaching more communities than ever with our team of highly-skilled locally employed engineers.”

“We’re working hard to deliver some of the fastest and most reliable broadband available anywhere in the world but we’re also very conscious that building new infrastructure can lead to disruption for local communities. That’s why we always seek to reuse our existing network of telegraph poles and underground ducts to keep disruption to minimum. And where we do have to close roads or dig up pavements it’s vital that we have a strong working relationship with the local authority so that we can complete our work in the fastest possible time, with minimal impact on the local community.”

“We’re really pleased to say we have that strong relationship with Merthyr Council and, by working closely together on issues like permitting, we’re been able to build our network to even more homes and businesses in the area than we’d originally planned.”

Openreach in Wales

Openreach plays an important role across Wales. More than 2,500 of our people live and work here. Recent research by the Centre for Economics and Business Research (Cebr) highlighted the clear economic benefits of connecting everyone in Wales to full fibre. It estimated this would create a £2 billion boost to the local economy.

Openreach recently updated its build plan across Wales and the rest of the UK which will be fundamental to the UK Government achieving its target of delivering ‘gigabit capable’ broadband to 85 per cent of UK by 2025.

The updated plans will see Openreach building ultrafast broadband to an additional 87,000 homes across south Wales as part of its commitment to reach a total of 25 million premises across the UK - including more than six million in the hardest-to-serve parts of the country - by the end of 2026.

Around 400,000 homes and businesses in Wales can already order ultrafast, ultra-reliable full fibre broadband.

This short video explains what Full Fibre technology is and you can find out more about our Fibre First programme, latest availability and local plans here.

-ends-

Llwyn-on

Cyngor Merthyr yn cefnogi uwchraddiad digidol

Cyngor yn hwyluso gwaith peirianwyr Openreach i ledu rhwydwaith band eang ffeibr yn gyflymach ac ymhellach ar draws y sir

Trefnodd arweinwyr Cyngor bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyfarfod gyda pheirianwyr Openreach er mwyn gweld sut mae eu dulliau gwaith blaengar a thimau peirianneg lleol yn galluogi’r cwmni i ledu ei rwydwaith band eang newydd i fwy o gartrefi a busnesau ar draws y sir nag y bwriadwyd yn wreiddiol.

Aeth arweinydd y Cyngor Lisa Mytton, y dirprwy arweinydd Geraint Thomas a’r prif weithredwr Ellis Cooper i weld sut mae’r cwmni yn uwchraddio cyfnewidfa Merthyr fel rhan o’r cynllun, cyn ymweld â Llwyn-onn ger Pen-y-Fan i brofi sut bydd cymunedau’n elwa o’r cysylltiadau band eang ‘ffeibr cyflawn’ diweddaraf.

Bydd technoleg ffeibr cyflawn cyflym a dibynadwy yn diogelu cysylltiadau cyfathrebu cartrefi a busnesau ar draws y sir am ddegawdau ac yn darparu mynediad i wasanaethau band eang ymhlith y cyflymaf yn Ewrop.

Mae peirianwyr Openreach yn adeiladu rhwydwaith ffeibr cyflawn newydd sbon yn syth o gyfnewidfa Merthyr i wasanaethu bron 17,000 cartref a busnes yn y dref a’r ardaloedd cyfagos gyda chysylltiadau rhyngrwyd cyflym a dibynadwy.

Bydd y gwasanaeth yn gallu llwytho data ar gyflymder hyd at un gigabeit per eiliad (Gbps), gyda’r rhwydwaith newydd 10 gwaith yn gyflymach na’r cysylltiad band eang cartref cyfartalog, gan hwyluso syrffio, siopa, chwarae, clicio, dysgu, siarad, gwaith, creu, prynu, gwerthu a gwylio, heb oedi neu arafu ar unrhyw amser.

Yn ystod yr ymweliad, dywedodd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Lisa Mytton: “Mae cymunedau fel Llwyn-onn ymhlith y mwyaf gwledig yn yr ardal ac rwy’n croesawu buddsoddiad Openreach mewn band eang tra-chyflym er mwyn gwasanaethu pobl ar draws y sir”.

“Rydym yn cydweithio ag Openreach er sicrhau bydd trigolion, busnesau a chymunedau yn elwa o fand eang ffeibr cyflawn. Bydd nid yn unig yn cryfhau’r economi ond yn newid bywydau wrth hwyluso siopa, dysgu a gweithio gartref, a helpu ein busnesau i ffynnu.”

Dywedodd Cyfarwyddwraig Partneriaethau Cymru Openreach, Connie Dixon, “Rydym yn falch iawn o adeiladu rhwydwaith ffeibr cyflawn yn gyflymach ac ymhellach, ac ar safon uwch nag unrhyw gwmni yng Nghymru, gan gyrraedd mwy o gymunedau nag erioed gyda’n tîm o beirianwyr galluog”.

“Rydym yn gweithio’n galed i ddarparu’r rhwydwaith band eang mwyaf cyflym a dibynadwy yn y byd, ond hefyd yn ymwybodol fod adeiladu seilwaith newydd yn gallu achosi anghyfleustra i gymunedau lleol. Dyna pam byddwn yn ceisio ailddefnyddio polion ffôn a dwythellau o dan y ddaear er mwyn hwyluso’r gwaith. A phan fydd rhaid cau ffyrdd neu gloddio palmantau, byddwn yn cynnal cysylltiad gwaith agos â’r awdurdod lleol er mwyn cwblhau’r gwaith cyn gynted â phosib ac isafu’r effaith ar y gymuned leol.”

“Rydym yn falch iawn o’n cysylltiad agos â Chyngor Merthyr Council. Wrth gydweithio ar faterion fel ffyrddfreintiau, rydym wedi llwyddo i ledu ein rhwydwaith i hyd yn oed mwy o gartrefi a busnesau yn yr ardal nag y bwriadwyd yn wreiddiol.”

Openreach yng Nghymru

Mae Openreach yn chwarae rôl bwysig ar hyd a lled Cymru, gyda dros 2,500 o’i weithwyr yn byw a gweithio yma. Roedd ymchwil diweddar gan Centre for Economics and Business Research (Cebr) wedi tanlinellu’r buddion economaidd clir o gysylltu pawb yng Nghymru â gwasanaeth ffeibr cyflawn. Amcangyfrifir byddai’n creu hwb gwerth £2 biliwn i’r economi leol.

 Diweddarwyd cynllun y cwmni ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn helpu Llywodraeth San Steffan i gyrraedd y targed o ddarparu band eang gigabeit ar gyfer 85% o’r wlad erbyn 2025.

Fel rhan o’r cynllun ehangach, bydd Openreach yn lledu band eang tra-chyflym i 87,000 cartref ychwanegol yn ne Cymru fel rhan o’i ymrwymiad i gyrraedd 25 miliwn cartref a busnes ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnwys dros chwe miliwn yn yr ardaloedd mwyaf anodd eu cyrraedd erbyn diwedd 2026.

Erbyn hyn mae oddeutu 400,000 cartref a busnes yng Nghymru yn gallu archebu band eang ffeibr cyflawn cyflym a dibynadwy.

Fideo byr yn esbonio technoleg ffeibr cyflawn a manylion ein rhaglen ffeibr a darpariaethau lleol yma.

-diwedd-