16
August
2021
|
13:26
Europe/Amsterdam

West is best…for fibre

download
Llanelli full fibre Bynea
Summary

Openreach step in to bring ultrafast full fibre broadband to Llanelli housing estate and call for full fibre to be made mandatory on all new housing developments (Gweler fersiwn Cymraeg isod / Welsh version below)

Llanelli, Bynea

Residents of a Bynea housing development in Llanelli are soon to become the latest to benefit from the ultrafast, ultra-reliable full fibre broadband that Openreach engineers are currently installing up and down the country

A number of residents in the estate on Yspitty road along with some adjoining streets had been left without decent connectivity after developers failed to plan for fibre broadband. While some properties were connected as a result of the successful Superfast Cymru (a partnership between Openreach and the Welsh Government) a number of residents missed out as that programme came to an end.

Working closely with Lee Waters MS, Nia Griffith MP and local Councillor Derek Cundy (Bynea ward) Openreach are now stepping in to connect those properties that have been forced through no fault of their own to sit in the digital slow lane and bring them some of the fastest broadband speeds in Europe.

Using Fibre-to-the-Premises (‘full fibre’), where the fibre is run all the way from the exchange in Llanelli direct to the property, this technology will future-proof Bynea homes and businesses for decades to come.

With download speeds of 1 Gbps, it’s up to 10 times faster than the average home broadband connection which means faster game downloads, better quality video calls and higher resolution movie streaming.

During his tour of the new full fibre network in Llanelli, Lee Waters MS, said: “We take for granted when we want to download a film or send a photo that it just happens by magic but of course it takes a lot of planning, investment and hard graft to make that happen.”

“What’s been fascinating about seeing this new Openreach infrastructure is how many different parts there are that have to line-up and how much work goes on to co-ordinate that build in order to give us the fibre broadband service that we all need and take for granted.”

Nia Griffith MP said: “It’s been really interesting to see how Openreach are working to bring proper broadband that the Bynea residents deserve and how the engineers are absolutely determined that full fibre broadband will be delivered to every property on the estate.”..

Welcoming the work of Openreach, Cllr Deryk Cundy, said: “We are now well on the way to having the fibre infrastructure from Llanelli exchange to Bynea installed.”

“Seamlessly linked by light, soon your internet provider will be able to offer you the speed you need. I would like to thank the huge efforts of the Openreach engineers who are helping to get the area into the 21st century and well into the future in the world of communications.”

The visit was hosted by Connie Dixon, Openreach’s Partnership Director for Wales. Connie said: “At Openreach we’re very proud to be able to say that nobody in Wales or the rest of the UK is building full fibre faster, further or at a higher quality than Openreach. We’re reaching more communities than ever and our team of highly-skilled local engineers, are working hard to deliver some of the fastest and most reliable broadband available anywhere in the world.

“As part of our full fibre build plans we’re working hard with housing developers to make sure that they engage with us at the very earliest stage so that new build sites have the type of broadband connectivity that home owners now expect.

“We’ve made huge strides on that front which will hopefully help avoid similar new build sites having the fibre broadband issues that Bynea has had to experience but making it mandatory through legislation from both Welsh and UK Government will make sure that 100% of all new builds benefit from ultrafast, ultra-reliable full fibre broadband.”

In addition to building an ultrafast full fibre broadband network in Bynea itself Openreach recently made a number of announcements on its latest build plans across Wales where more than 415,000 additional homes and businesses - in 140 mainly rural and harder to serve areas across every single Welsh local authority area – will get access to ultrafast fibre broadband. The company is also working in partnership with Welsh Government to reach those that are in the final 5%.

Among those communities across Carmarthenshire to benefit from Openreach’s huge build plans include:  Abergwili, Bronwydd, Burry Port, Carmarthen, Cwmffrwd, Capel Hendre, Carmel, Cwmgwili, Cefneithin, Cross Hands, Croesyceiliog, Drefach, Hendy, Idole, Llanedi, Llannon, Penygroes, Pembrey, Tumble, Ammanford, Llangennech, Llandeilo, Llandybie, Trimsaran, Kidwelly, Llandovery, Amman Valley, Swiss Valley and Dafen.

Openreach plays an important role across Wales. More than 2,500 of our people live and work here. Recent research by the Centre for Economics and Business Research (Cebr) highlighted the clear economic benefits of connecting everyone in Wales to full fibre. It estimated this would create a £2 billion boost to the local economy.

Further afield Openreach is investing £15 billion to build its ultrafast full fibre technology to a total of 25 million premises across the UK, including more than six million in the hardest-to-serve parts of the country by the end of 2026.

This short video explains what Full Fibre technology is and you can find out more about our Fibre First programme, latest availability and local plans here.

ENDS

Llanelli exchange

Ffeibr gorau…yn y gorllewin

Cyn bo hir bydd trigolion stad dai yn ardal Bynie, Llanelli ymhlith y diweddaraf i elwa o’r band eang ffeibr cyflawn mae peirianwyr Openreach yn gosod ar hyd a lled y wlad.

Mae nifer o drigolion ar stad ger Yspitty road, ynghyd â rhai heolydd cyfagos, heb wasanaeth band eang derbyniol ar ôl i’r datblygwyr fethu darparu band eang ffeibr. Er bod rhai cartrefi wedi’u cysylltu gan raglen Cyflymu Cymru (partneriaeth rhwng Openreach a Llywodraeth Cymru) roedd nifer o’r trigolion heb eu cysylltu pan ddaeth y rhaglen honno i ben.

Wrth gydweithio’n agos â Lee Waters (Aelod Senedd), Nia Griffith (Aelod Seneddol) a’r cynghorydd lleol Derek Cundy (ward Bynie) yn awr mae Openreach yn edrych i gysylltu’r cartrefi hynny sydd wedi gorfod ymdopi â gwasanaeth band eang araf wrth ddarparu band eang sydd yn cymharu â’r cyflymaf yn Ewrop.

Bydd yn gosod ffeibr i'r adeilad (FTTP - ffeibr cyflawn) sy’n rhedeg ffeibr o’r gyfnewidfa yn syth i’r cartref neu fusnes, er mwyn gwasanaethu cartrefi a busnesau Bynie am ddegawdau.

Wrth lwytho data ar gyflymder hyd at 1Gbps, bydd 10 gwaith yn gyflymach na chysylltiad band eang cyfartalog cartref, fydd yn hwyluso chwarae gemau, gwylio fideo safon uchel a ffrydio ffilmiau HD.

Wrth ymweld â rhwydwaith ffeibr cyflawn newydd Llanelli, dywedodd Lee Waters AS: “Pan fyddwn am lwytho ffilm neu anfon llun, byddwn yn cymryd y broses yn ganiataol, ond wrth gwrs bydd yn cymryd llawer o gynllunio, buddsoddi a gwaith caled er mwyn cyflawni hynny.”

“Beth sy’n ddiddorol yw gweld sut mae cydrannau rhwydwaith Openreach yn cydweithio er mwyn darparu gwasanaeth band eang ffeibr cyflawn ar gyfer pawb.”

Dywedodd Nia Griffith (Aelod Seneddol): “Roedd yn wych gweld sut mae Openreach yn gweithio i ledu’r rhwydwaith band eang i wasanaethu trigolion Bynie a pha mor benderfynol yw’r peirianwyr o ddarparu band eang ffeibr cyflawn ar gyfer pob cartref ar y stad.”

Croesawyd yr ymwelwyr gan Connie Dixon, Cyfarwyddwraig Partneriaethau Openreach yng Nghymru“Nid oes unrhyw gwmni yng Nghymru a gweddill y Deyrnas Unedig yn adeiladu rhwydwaith ffeibr cyflawn yn gyflymach, ymhellach neu o’r un safon ag Openreach. Rydym yn cyrraedd mwy o gymunedau nag erioed ac mae ein tîm o beirianwyr yn gweithio’n galed er mwyn darparu gwasanaethau band eang i’w cymharu â’r mwyaf cyflym a dibynadwy yn y byd.

“Fel rhan o’n rhaglen ffeibr cyflawn, rydym yn cydweithio â datblygwyr tai er mwyn eu cymell i gysylltu â ni’n gynnar iawn yn y broses er mwyn darparu’r band eang o safon bydd pobl yn disgwyl yn eu cartrefi.

“Rydym wedi cyflawni llawer yn y maes er mwyn osgoi cael stadau tai newydd gyda’r un problemau mae trigolion Bynie wedi wynebu. Ond byddai deddfwriaeth gan lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig sy’n gorfodi datblygwyr tai i osod band eang ffeibr mewn stadau tai newydd yn sicrhau bydd 100% o’r stadau yn elwa o fand eang ffeibr cyflawn.”

Yn ddiweddar, gwnaeth y cwmni nifer o gyhoeddiadau am ei gynlluniau adeiladu, gan ychwanegu 415,000 cartref a busnes - mewn 140 ardal wledig a lleoliadau eraill anodd eu cyrraedd ar draws pob ardal awdurdod lleol - at y cynllun. Yn ogystal, mae’r cwmni yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru er cyrraedd 5% olaf y wlad.

Bydd sawl cymuned ar draws sir Gâr yn elwa o raglen enfawr Openreach, yn cynnwys: Abergwili, Bronwydd, Porth Tywyn, Caerfyrddin, Cwmffrwd, Capel Hendre, Carmel, Cwmgwili, Cefneithin, Cross Hands, Croesyceiliog, Drefach, Hendy, Idole, Llanedi, Llanon, Penygroes, Pen-bre, y Tymbl, Rhydaman, Llangennech, Llandeilo, Llandybie, Trimsaran, Cydweli, Llanymddyfri, Cwm Aman, Swiss Valley a Dafen.

Mae Openreach yn chwarae rôl bwysig iawn yng Nghymru, gyda dros 2,500 o’n pobl yn byw a gweithio yma. Mae ymchwil diweddar gan Centre for Economics and Business Research (Cebr) wedi tanlinellu’r buddion economaidd o gysylltu pawb yng Nghymru â’r rhwydwaith ffeibr cyflawn. Amcangyfrifir byddai’n creu hwb gwerth £2 biliwn i economi’r wlad.

Fel rhan o’r cynllun ehangach, bydd Openreach yn buddsoddi £15 biliwn wrth ledu ei dechnoleg ffeibr cyflawn i 25 miliwn cartref a busnes ar draws y Deyrnas Unedig, yn cynnwys dros chwe miliwn yn yr ardaloedd mwyaf anodd eu cyrraedd erbyn diwedd 2026.

Fideo byr yn esbonio technoleg ffeibr cyflawn, a manylion ein rhaglen ‘Fibre First’, y darpariaethau diweddaraf a chynlluniau lleol yma.

DIWEDD