24
March
2023
|
11:00
Europe/Amsterdam

Gower gets gigabyte ready

Summary

Rebecca Evans MS and Tonia Antoniazzi MP get out and about with Openreach engineers (Gweler fersiwn Cymraeg isod / Welsh language version available below)

Gower Full Fibre

Rebecca Evans MS and Tonia Antoniazzi MP recently joined up with some of the Openreach engineers that have been busy building a new Ultrafast Full Fibre broadband network across their Gower constituency.

They were given a tour of the work, which is making faster and more reliable ‘full fibre’ broadband available to homes and businesses in the local area. More than 40% of premises across their constituency can already benefit from Openreach’s £5 million* investment which is bringing some of the fastest and most reliable broadband speeds to the area.

Both politicians visited the telephone exchange in Gowerton to look at where the Openreach network for a large part of their constituency starts. They were able speak with engineers and find out more about how full fibre is future-proofing connections for many years to come.

At the exchange, both MS and MP were able to try their hand at real-life fibre splicing – where two ends of fibre optic glass cable are fused together – that helps connects the ultrafast network to Three Crosses. Then it was on to Three Crosses to see how local Openreach engineers are delivering this game changing technology to communities across Gower.

Rebecca Evans MS said: “This investment is good news for Gower and good news for Wales.

“It was great to see how local Openreach engineers are installing Full Fibre broadband – a technology that is providing our communities with faster and more reliable internet, supporting businesses and residents across our constituency.”

The visit was hosted by Ashlee Thomas, Specialist Fibre Manager, Openreach, who said: “We welcomed the opportunity to give Tonia and Rebecca a step-by-step demonstration of our technology. Our engineers work hard every day to keep Gower communities and the rest of Wales connected, and it was great to be able to share the challenges and realities of delivering this technology.

“I would urge everyone in the local area to keep an eye on the build locally to see when full fibre is available to them. They can visit the Openreach fibre checker, which is regularly updated with our build progress and when full fibre is available in specific areas.”

Openreach is leading the charge in building full fibre broadband that is faster, better and more affordable than ever.

With download speeds of 1 Gbps, it’s up to 10 times faster than the average home broadband connection. That means faster game downloads, better quality video calls and higher resolution movie streaming.

You can also use multiple devices at once without experiencing slowdown – so more people in your household can get online at once. Even if the rest of your family are making video calls, streaming box sets or gaming online, all at the same time – you won’t experience stuttering, buffering or dropouts.

Full fibre is also less affected by peak time congestion – so you can enjoy your Saturday night blockbuster in 4K without the dreaded buffering screen.

About Openreach in Wales

Openreach is on track to reach 25 million UK homes and businesses with access to Full Fibre ultrafast broadband and has already reached more than 650,000 properties across Wales.

With a workforce of around 2,300 in Wales, Openreach already employs the nation’s largest team of telecoms engineers and professionals.

Across Wales more than 195,000 homes and businesses have already ordered a full fibre service from a range of retail service providers using the Openreach network. But this means that thousands more could be benefiting from some of the fastest, most reliable broadband connections in Europe and have yet to upgrade.

Recent research by the Centre for Economics and Business Research (Cebr) highlighted the clear economic benefits of connecting everyone in Wales to full fibre. It estimated this would create a £2 billion boost to the Welsh economy.

This short video explains what Full Fibre technology is and you can find out more about our Fibre First programme, latest availability and local plans here.

Gower Full Fibre

 

Bro Gŵyr yn croesawu band eang gigabeit 

Yn ddiweddar, ymunodd Rebecca Evans (Aelod Senedd) a Tonia Antoniazzi (Aelod Seneddol) â rhai o beirianwyr Openreach sy’n brysur yn adeiladu rhwydwaith band eang ffeibr cyflawn tra-chyflym i wasanaethu etholaeth Bro Gwyr.

Dangoswyd y gwaith sy’n lledu band eang ‘ffeibr cyflawn’ cyflym a dibynadwy i gartrefi a busnesau’r ardal. Erbyn hyn, mae dros 40% o adeiladau ar draws eu hetholaeth yn gallu elwa o fuddsoddiad £5 miliwn* Openreach i ddarparu band eang yn cymharu â’r mwyaf cyflym a dibynadwy yn y wlad.

Roedd y ddwy wedi ymweld â chyfnewidfa ffôn Tregŵyr i weld man cychwyn rhwydwaith Openreach i wasanaethu’r rhan helaeth o’r etholaeth, gan drafod gwaith y peirianwyr a dysgu mwy am sut bydd ffeibr cyflawn yn diogelu cysylltedd am ddegawdau i ddod.

Yn y gyfnewidfa, roedd y ddwy wedi profi gwaith sbleisio ffeibr - sy’n ffiwsio dau gebl ffeibr optig gyda’i gilydd - er mwyn helpu i gysylltu’r rhwydwaith ffeibr cyflawn â phentref y Crwys (Three Crosses). Yna, aethant ymlaen i’r pentref i weld sut mae peirianwyr Openreach yn darparu’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer cymunedau ar draws penrhyn Gŵyr.

Dywedodd Rebecca Evans (Aelod Senedd): “Mae’r buddsoddiad hwn yn newyddion da i Fro Gŵyr ac i Gymru gyfan.

“Roedd yn wych gweld sut mae peirianwyr lleol Openreach yn gosod band eang ffeibr cyflawn - technoleg sy’n darparu gwasanaeth rhyngrwyd mwy cyflym a dibynadwy, gan gefnogi trigolion a busnesau ar draws yr etholaeth.”

Trefnwyd yr ymweliad gan Ashlee Thomas, rheolwr ffeibr arbenigol, Openreach, a ddywedodd: “Roeddem yn falch o gael cyfle i ddangos buddion ein technoleg i Tonia a Rebecca. Bydd ein peirianwyr yn gweithio’n galed bob dydd er mwyn cynnal cysylltedd cymunedau Penrhyn Gŵyr a gweddill y wlad, ac roedd yn dda cael cyfle i rannu’r heriau o ddarparu’r dechnoleg.

“Rwy’n cymell pawb yn yr ardal i gadw golwg ar y sefyllfa er mwyn nodi pryd bydd ffeibr cyflym ar gael iddynt. Byddwn yn diweddaru Openreach fibre checker yn rheolaidd er mwyn hysbysu pobl o’r dyddiadau bydd ffeibr cyflawn ar gael mewn ardaloedd penodol.”

Openreach sy’n arwain yr ymgyrch i adeiladu band eang ffeibr cyflawn fydd yn fwy cyflym, dibynadwy a fforddiadwy nag erioed o’r blaen.

Wrth lwytho data ar gyflymder hyd at 1 Gbps, bydd hyd at 10 gwaith yn gyflymach na’r cysylltiad band eang cartref cyfartalog - gan lwytho gemau yn gyflymach, cynnig galwadau fideo safon uwch a ffrydio ffilmiau HD.

Byddwch hefyd yn gallu defnyddio sawl dyfais ar yr un pryd heb wynebu oedi - gyda mwy o bobl yn eich cartref arlein ar yr un pryd. Hyd yn oed os bydd gweddill y teulu’n gwneud galwadau fideo, ffrydio cyfresi teledu neu chwarae gemau arlein - ni fyddwch yn wynebu oedi, byffro neu golled signal.

Yn ogystal, mae ffeibr cyflawn yn llai tebygol o wynebu tagfeydd adeg cyfnodau brig - felly gallwch fwynhau ffilm fawr ar nos Sadwrn yn 4K heb weld y sgrin byffro hunllefus.

Am Openreach Cymru

Mae Openreach yn dilyn ei raglen i gyrraedd 25 miliwn cartref a busnes yn y Deyrnas Unedig gyda band eang ffeibr cyflawn ac eisoes wedi cyrraedd dros 650,000 yng Nghymru.

Gyda gweithlu o oddeutu 2,300 yng Nghymru, mae Openreach eisoes yn cyflogi tîm peirianwyr a gweithwyr cysylltiedig mwyaf y genedl.

Yng Nghymru mae dros 185,000 cartref a busnes eisoes wedi archebu gwasanaeth ffeibr cyflawn gan amrediad o gwmnïau gwasanaeth sy’n defnyddio rhwydwaith Openreach. Ond mae hynny’n golygu bod miloedd o bobl eraill heb fachu ar y cyfle hyd yma i elwa o rai o’r cysylltiadau band eang mwyaf cyflym a dibynadwy yn Ewrop.

Ymchwil diweddar gan CEBR (Centre for Economics and Business Research) wedi tanlinellu’r buddion economaidd clir o gysylltu pawb yng Nghymru â ffeibr cyflawn. Amcangyfrifwyd byddai’n rhoi hwb gwerth £2 biliwn i economi Cymru.

Dyma fideo byr yn esbonio technoleg ffeibr cyflawn a gallwch ddysgu mwy am ein rhaglen Ffeibr Gyntaf, ein darpariaethau diweddaraf a’n cynlluniau lleol yma.