19
November
2020
|
16:18
Europe/Amsterdam

Flintshire village hits 'ultrafast' heights

Summary

Every property in Flintshire village get connected to next generation fibre network bringing access to some of the fastest broadband speeds in Europe (Gweler fersiwn Cymraeg isod - Welsh version below)

An Openreach pledge earlier in the year to make ultrafast, ultra-reliable and future-proof broadband available to a number of market towns and rural locations across Wales is now a reality in the Flintshire village of Caergwrle.

More than 3,000 Caergwrle homes and businesses can access full fibre’ broadband speeds of up to one gigabit per second (1000Mbps) – that’s among the fastest speeds in Europe and more than 15 times faster than today’s UK average broadband speed.

As designated key workers, Openreach engineers have been hard at work throughout the Covid-19 pandemic, building the new digital network of the future that uses the latest Fibre-to-the-Premises (FTTP) broadband technology where fibre optic cables are laid all the way from the exchange to people’s front doors.

More and more properties across Wales are set to benefit from this next generation network over the coming weeks and months as Openreach engineers build fibre to around 2000 properties every week.

Connie Dixon, Openreach’s Partnership Director for Wales, said: “We’re making great progress in North Wales. Despite the obvious challenges that we all find ourselves in our full fibre build has continued at pace. As well as keeping people connected using our existing network, our engineers have continued building our new infrastructure that will meet our online demands for generations to come.”

I’d encourage everyone who can to upgrade to the new technology and take advantage of the many benefits. Full fibre is more reliable and more resilient, meaning fewer faults and more predictable, consistent speeds. It’s also ‘future-proof’ as we expect it to easily meet the growing data demands of future technologies for decades to come.”

Flintshire County Councillor, David Healey, local member for Caergwrle said: “I welcome this announcement by Openreach which will see major investment in digital infrastructure in the Caergwrle area. High speed digital connections are becoming more and more important to residents and businesses and the Covid pandemic has increased this need.”

The original pledge in January was boosted in July with a further announcement by Openreach to bring full fibre to 3.2 million more premises across the UK, including the following locations in North Wales: Bangor, Penrhos, Garnedd, Caernarfon, Caeathro, Llanrug, Pwllheli, Connah’s Quay, Buckley, Conwy, Deganwy, Tywyn, Colwyn Bay, Llandudno, Rhosllanerchrugog, Rhuddlan, Rhyl and Kinmel Bay.

Recent research suggests the new network could bring clear economic benefits as Wales looks to bounce back from the impact of the Covid-19 pandemic.

A report by the Centre for Economics & Business Research (Cebr) found that connecting everyone in Wales ‘full fibre’ broadband would create nearly a £2 billion boost to the Welsh economy, by unlocking smarter ways of working, better public services and greater opportunities for the next-generation of home-grown businesses.

The report also revealed that 25,000 people across Wales could be brought back into the workforce through enhanced connectivity - including in small businesses and through entrepreneurship.

Openreach has recently expanded its UK national plans and will now make FTTP technology available to 4.5 million homes and businesses across the UK by the end of March 2021 – an increase of 500,000 premises. By the mid-to-late 2020s the company wants to reach 20 million premises – almost two thirds of the UK – assuming the right conditions are in place to support investment.

 To find out if you can place an order for full fibre visit www.openreach.co.uk/fibrecheckerpr.

 

Caergwrle yn croesawu band eang ffeibr i’w gymharu â’r gorau yn Ewrop

Mae addewid Openreach i sicrhau bod band eang ffeibr oes nesaf, tra-chyflym, tra-dibynadwy ar gael i nifer o leoliadau gwledig ledled Cymru yn dechrau dod yn realiti yng Nghaergwrle, Sir y Fflint.

Erbyn hyn mae tua 3000 cartref a busnes yng Ngaergwrle yn gallu cael band eang ‘ffeibr cyflawn ar gyflymder hyd at un gigabeit yr eiliad (1000Mbps) - sef ymhlith y cyflymaf yn Ewrop a dros 15 gwaith yn gyflymach na gwasanaeth band eang cyfartalog y Deyrnas Unedig.

Fel gweithwyr allweddol dynodedig, roedd peirianwyr Openreach yn brysur drwy gydol cyfnod clo Covid-19, yn adeiladu rhwydwaith digidol newydd gyda thechnoleg band eang FTTP (ffeibr i’r adeilad) sy’n rhedeg ceblau ffeibr optig o’r gyfnewidfa i ddrysau cartrefi cwsmeriaid.

Bydd mwy o gartrefi a busnesau ar draws Cymru yn elwa o’r rhwydwaith newydd yma dros yr wythnosau a misoedd nesaf wrth i beirianwyr Openreach gysylltu tua 2000 adeilad yr wythnos.

Dywedodd Connie Dixon, cyfarwyddwraig partneriaethau Cymru Openreach: “Rydym yn gweithio’n galed iawn yng Ngogledd Cymru gyda’r gwaith i ymestyn y rhwydwaith ffeibr cyflawn yn parhau er yr heriau dros y cyfnod diweddar. Yn ogystal â chynnal cysylltiadau cwsmeriaid â’n rhwydwaith cyfredol, mae ein peirianwyr wedi parhau i adeiladu’r seilwaith newydd er mwyn sicrhau byddwn yn gallu cefnogi teuluoedd, busnesau a’r adfywiad economaidd pan fydd y llywodraeth yn rhyddhau’r cyfyngiadau”.

“Rwy’n argymell pawb sy’n gallu gwneud hynny i uwchraddio i’r dechnoleg newydd a bachu ar y cyfleoedd. Mae ffeibr cyflawn yn fwy cyflym a dibynadwy, sy’n golygu llai o namau a gwasanaethau cyflym a chyson. Bydd hefyd yn barod ar gyfer y dyfodol wrth ddiwallu gofynion data am ddegawdau i ddod.”

Dywedodd David Healey, Cynghorydd Sir y Fflint, yr aelod lleol dros Gaergwrle: "Rwy'n croesawu'r cyhoeddiad hwn gan Openreach a fydd yn gweld buddsoddiad mawr mewn seilwaith digidol yn ardal Caergwrle.”

“Mae cysylltiadau digidol cyflym yn dod yn fwyfwy pwysig i drigolion a busnesau ac mae pandemig Covid wedi cynyddu'r angen hwn."

Ym mis Gorffennaf rhoddwyd hwb i'r addewid gwreiddiol ym mis Ionawr gyda chyhoeddiad pellach gan Openreach i ddod â ffeibr llawn i 3.2m chartref a busnes ychwanegol ledled y DU, gan gynnwys y lleoliadau canlynol yng Ngogledd Cymru: Bangor, Penrhos, Garnedd, Caernarfon, Caeathro, Llanrug, Pwllheli, Cei Connah, Bwcle, Conwy, Deganwy, Tywyn, Bae Colwyn, Llandudno, Rhosllanerchrugog, Rhuddlan, Rhyl and Bae Cinmel. (gweler yma am gyhoeddiad llawn am leoliadau ledled Cymru).

Yn ôl ymchwil diweddar, gallai’r rhwydwaith newydd ddod â buddion economaidd clir wrth i’r sir a gweddill y wlad edrych i adfywio ar ôl effeithiau pandemig Covid-19.

Datgelodd adroddiad gan Centre for Economics & Business Research (Cebr) y gallai cysylltu pawb yng Nghymru â band eang ‘ffeibr cyflawn’ roi hwb gwerth bron £2 biliwn i economi Cymru, gan greu dulliau gweithredu newydd, gwella gwasanaethau cyhoeddus a chreu cyfleoedd ar gyfer y genhedlaeth nesaf o fusnesau.

Yn ogystal, datgelodd yr adroddiad y gellid croesawu 25,000 o bobl ar draws y wlad yn ôl i’r gweithlu wrth wella cysylltiadau cyfathrebu - yn cynnwys busnesau bach ac wrth symbylu entrepreneuriaeth.

Yn ddiweddar, datblygodd Openreach ei gynlluniau ar draws y Deyrnas Unedig wrth ymrwymo i ddarparu technoleg FTTP ar gyfer 4.5 miliwn cartref a busnes ar draws y wlad erbyn diwedd Mawrth 2021 - cynnydd o 500,000 adeilad. Erbyn diwedd y 2020au mae’r cwmni am gyrraedd 20 miliwn adeilad - sef 66% o’r Deyrnas Unedig - o gael yr amgylchiadau iawn i gefnogi buddsoddiad.

Gallwch wirio os yw eich cartref neu busnes yn gallu gosod archeb trwy ymweld âg www.openreach.co.uk/fibrecheckerpr.